လူမျိုးစုနှင့်ဒေသန္တရအဖွဲ့ချုပ်များ

၁။ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (Kc BC)
၂။ ကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်(Ky BC)
၃။ ချင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (CBC)
၄။ တီးတိန်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (TBC)
၅။ တိုင်းရင်းသားနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အနီးသာသနာအဖွဲ့ချုပ်(ရှမ်း/တောင်) (SSHMS)
၆။ နာဂနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (NBC)
၇။ ပိုးကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (PKBC)
၈။ မွန်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ် (MoBC)
၉။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်(ရှမ်း/မြောက်) (NSSBC)
၁၀။ မြန်မာနိုင််ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ် (MBCU)
၁၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ် (RBC)
၁၂။ ရှမ်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (အရှေ့ရှမ်း) (SBC-ES)
၁၃။ ရွှေလီရှမ်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (SSBMC)
၁၄။ လီဆူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (LiBC)
၁၅။ လားဟူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (LaBC)
၁၆။ ၀နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (WBC)
၁၇။ အရှိုချင်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (AsBC)
၁၈။ အာခါနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (AkBC)
၁၉။ ယုဒသန်အသင်းတော်
၂၀။ ဧမာနွေလနှစ်ခြင်းအသင်းတော်